MEDGENERACIJSKI CENTER V NARAVI JURŠINCI

V lokalni skupnosti, na območju Občine Juršinci, se je zaznala potreba po soustvarjanju kvalitetnega pestrejšega življenja in s povezavo različnih generacij, doseči izmenjavo znanj, spretnosti in izkušenj. To je bil povod po vzpostavitvi medgeneracijskega centra – da ustvarimo prostor, namenjen tistim, ki so sami, jim manjka družbe, ki bi želeli spoznati kaj novega, se naučiti kaj novega ali bi na drugi strani želeli tisto, kar vedo in znajo, posredovati drugim.
V okviru projekta bo potekalo mreženje in povezovanje ter aktivno vključevanje ranljivih skupin na območju Občine Juršinci v družbene procese. Izvajale se bodo aktivnosti, ki bodo temeljile na odgovornosti in solidarnosti prebivalcev na podeželju do ranljivih skupin, zlasti do starejši, ki so posebej občutljivi zaradi slabšanja socialnih razmer, osamljenosti in izključenosti iz družbe.
Projekt bo namenjen povezovanju, usposabljanju in drugim oblikam dela s starostniki, otroki, mladimi ter drugimi ranljivimi skupinami. V okviru projekta se bo krepilo sodelovanje med strokovnimi ustanovami, društvi in posamezniki, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami prebivalcev s ciljem povečati in izboljšati delovanje in sodelovanje z ranljivimi skupinami in tako soustvariti kvalitetno življenje območja in zmanjšati razkorak med generacijami. Povezali bomo vse ljudi v lokalni skupnosti in spodbujati medgeneracijsko sodelovanje. Izogibali se bomo kakršnikoli obliki diskriminacije in se zavzemali za enak položaj vseh deležnikov ne glede na spol in socialne razmere ter verske, kulturne in narodnostne pripadnosti. Izboljšali bomo družbene potenciale ter zagotovili višjo kakovost bivanja na podeželju.
Na območju Občine Juršinci bomo vzpostavili partnersko, sektorsko in medsektorsko povezovanje, povezovanje in sodelovanje deležnikov na podeželju, razvoj osnovnih storitev ter vključevanje ranljivih skupin v družbene in socialne dejavnosti, večgeneracijsko povezovanje in prenos znanj, spretnosti in izkušenj na mlajše generacije.
Zaradi šibke prepoznavnosti območja Občine Juršinci in nepovezanosti prebivalcev se kaže inovativnost projekta prav v krepitvi sodelovanja med različnimi akterji in sektorji, povezovanje med panogami, skupna promocija, mreženje ter izmenjava znanj, kar izraža multiplikacijske učinke na spremembe in lokalni razvoj.
Občina Juršinci ima nefunkcionalno urejeno vaško središče, pomanjkanje prostorov za medgeneracijsko povezovanje in dejavnost nevladnih organizacij ter pomanjkanje prostorov za mlade. V okviru projekta se bo funkcionalno uredilo vaško središče, kjer bo hkrati tudi medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje ter druženje in kjer se bodo izvajale tudi izobraževalne aktivnosti. V naravi se bo uredil tudi rekreacijsko-igralno-družabni center in s tem se bo tudi izboljšala urejenost okolja.
Projekt se bo izvedel v eni fazi in bo zagotavljal trajnost izvajanja tudi po preteku financiranja iz sredstev Evropske Unije in lokalnih virov. Projektne aktivnosti se bodo začele v mesecu juniju, predvsem infrastrukturno-naložbeni del, medgeneracijske aktivnosti in širjenje socialnih krogov pa se bodo izvajale vse do konca meseca oktobra in seveda nadaljevale tudi trajnostno – še po koncu samega projekta.
Partnerstvo projekta je bilo smiselno planirano in opredeljeno, glede na sposobnost, strokovnost in samo smiselnost deležnikov. Vodilni partner, Občina Juršinci, je kadrovsko in upravno sposobna voditi projekt ter zagotavljati operativno izvajanje projekta ter koordinirati vse projektne aktivnosti ter projektne partnerje, prevzela bo tudi svoj del projektni nalog – pridobila ustrezno projektno dokumentacijo, poskrbela za zunanjo ureditev, ustrezno zasaditev, postavitev igral ter urbane opreme. V projektu bodo kot partnerji sodelovali tudi Dom upokojencev Ptuj s postavitvijo fitnesa oziroma vadbenega centra v naravi, Osnovna šola Juršinci z izobraževalnimi vsebinami in medgeneracijskimi družabnimi aktivnostmi, s postavitvijo spletne strani ter izdelavo zloženke, Društvo vinogradnikov in sadjarjev Juršinci z zasaditvijo trsnih cepljenk interspecifičnih sort ter sadnih dreves, Komunalno podjetje Ptuj pa bo poskrbelo za ureditev razsvetljave, ki je predvidena za funkcionalno urejenost vaškega središča. Vsi partnerji v projektu bomo skrbeli za informiranje in ozaveščanje javnosti o projektu. Projektni partnerji želimo vzpostaviti trajno sodelovanje in prepričani smo, da bomo s predvidenim kvalitetnim sodelovanjem projekt pričakovano in uspešno tudi izvedli.
Kot že omenjeno, so ciljne skupine, katerim bodo aktivnosti projekta namenjene, ranljive skupine na območju – gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin in/ali pripisane stigme, pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba – starostniki, otroci, mladostniki do 30 let, brezposelni prebivalci, ženske. Aktivnosti bodo sledile namenu projekta, torej gibanju in druženju vseh generacij – medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti ter zdravemu načinu življenja. Poudarek bo na kvalitetnem preživljanju prostega časa ter krepitvi medgeneracijskih vezi.