V okviru projekta za izvedbo prostorske prenove z medgeneracijsko tematiko smo predvideli tudi smiselne manjše ureditvene posege in izvedbo (postavitev) urbane opreme, ki bo povezovala vse tri lokacije – OBMOČJE 04 pare. št. 733, 716/5, 715/4, in 6/4 k.o. Juršinci.
Območje obravnave – 01 (pare. št. 36/1, k.o. Juršinci)

Gre za javno ploščad ob krožišču, ki bo namenjana za medgeneracijsko druženje, preživljanje prostega časa, izvajanje izobraževanj ter izvajanje skupnih medgeneracijskih aktivnosti. Na tem prostoru je že obstoječi trgovski lokal (prodaja sladoleda). V okviru projekta bomo na tej ploščadi postavili dve večji betonski mizi in štiri betonske klopi. Na ploščad dostopamo preko dveh prečnih tlakovanih površin (stez) in preko dveh vzdolžnih peščenih poti. Ob robu teh komunikacijskih bomo postavili še šest parkovnih betonskih klopi. Na ploščad bomo postavili še vrtni umivalnik, 4 betonske koše ter stojalo za kolesa. Za to opremo bo poskrbela Občina Juršinci.
Vzdolž južne parcelne meje bomo zasadili vinsko trto, 15 kosov (zasaditev 3x sadika na 3,00 m = 15 sadik vinske trte} in postavili tradicionalni leseni latnik »brajde« dolžini 15 metrov (dolžina v izmeri 5kom x L=3,00 m, višina 2,40 m, skupaj=15m). Vse okrasne cvetlične grede bomo zasadili z zelišči in dišavnicami (2x vzdolžni gredi v dolžini 10,50 m = 21,0 m, sadike cvetočih trajnic, zelišč, dišavnic 2x 13 kom}. Za omenjeno bo poskrbelo Društvo vinogradnikov in sadjarjev Juršinci, Osnovna šola Juršinci pa bo na to tematiko izvajala izobraževalno-tematske aktivnosti (delavnice).
Ob vzhodni parcelni meji je v okviru projekta predvidena zatravitev in zasaditev nižje žive meje (64 sadik) v dolžini 35 metrov, poleg žive meje pa še zasaditev 5 parkovnih dreves Oavor), ki bodo z višjo krošnjo nudile senco z vzhodne strani. To se bo uredilo pod okriljem Občine Juršinci.
Preko glavne ceste (zebra) poteka pot po obstoječem pločniku proti vzhodu in centru Juršinc. Vzdolž glavne ceste, kjer je zasajen lipov drevored bomo postavili 7 parkovnih klopi. Ob vsaki drugi se bo postavil koš za smeti. Pod klopmi, ki bodo postavljene vzdolž zunanjega roba asfaltnega pločnika, bomo naredili tlakovanje z betonskimi pranimi ploščami in ozek betonski vrtni robnik.
Pot nas pripelje do starega centra Juršinc, ki ga tvori prostor med župniščem, cerkvijo in kulturno dvorano. Tudi v tem prostoru smo bomo uredili manjše posege s postavitvijo 2 parkovnih klopi in dodaten koš za smeti. Postavitev na obstoječi tlak ob Kulturni dvorani Juršinci. Vse omenjeno bo uredila Občina Juršinci.
Preko tržnega prostora poteka pot proti severu, nad kulturno dvorano Juršinci, do OŠ Juršinci. Tudi na tej stezi je že izvedena javna razsvetljava in zasaditev visokih tankostebelnih dreves Oavor z višjo in podolgovato krošnjo). Postavili bomo še 3 visoke »kandelabra« svetil (visoke stebrne svetilke z zvonasto lučjo) – pod okriljem partnerja Komunalno podjetje Ptuj d.d .. Območje 01 bo označeno z 1 informativno tablo – informiranje o projektu.

Območje obravnave-02 (pare. št. 8/2, 105/3, 189/5)

Prostor za cerkvijo je odprta ploščad, dokaj ravninska, ki se v smeri proti zahodu (dom za ostarele) nivojsko spusti za cca. 10,0 m. Na parcelah št. 105/3, 8/2, 189/5, vse k.o. Juršinci (pod obstoječim večstanovanjskim blokom) je predvidena nova trasa povezovalne ceste, ki bo povezala cesto mimo OŠ Juršinci (do pokopališča) s spodnjo cesto na zahodu, ki pelje do doma za ostarele in športnega parka Juršinci. Nova trasa in izvedba ceste s pločnikom, predvideno novo spodnje postajališče in obračališče za šolski avtobus, niso predmet tega projekta. Smo pa v okviru te ureditve predvideli zasaditev 10kom novih sadnih dreves (različne sadne sadike). Na južni strani (0,90- 1,20m) širok zeleni pas predvidene nove cestne trase, smo predvideli izvedbo 18 samostojnih latnikov (»brajde«) v dolžini 54 metrov in zasaditev vsaj 2 ali 3 sadiki vinske trte (različne domače sorte) pri posameznem latniku (brajdi). Torej skupno od 36-54 sadik vinske trte. Pri vsaki zasaditvi drevesa se postavi predstavitvena tablica na kateri je opis posamezne sorte drevesa in vinskih trt (predvidenih je 20 predstavitvenih tabel). Predstavitvena tabla (označevalna tabla) (npr. dim. 21x21cm} bo odporna na vremenske vplive, trajna in enostavna. Pritrjena na stebričke višine 0,75 min trdno vkopane v zemljino.
To območje se pojmuje kot sadjarsko-vinogradniška učna pot za potrebe izobraževanja šolskih in predšolskih otrok, lahko pa tudi kot del turistične poti za domače starejše občane in ostale splošne turiste ter medgeneracijski prenos dobrih praks. Za omenjeno posaditev bo poskrbelo Društvo vinogradnikov in sadjarjev Juršinci, Osnovna šola Juršinci pa bo na to tematiko, skupaj z DVS Juršinci, izvajala izobraževalno-tematske aktivnosti (delavnice).
Poleg zasaditev bomo postavili 3 parkovne klopi, ki jih bomo postavili ob novo predvideno traso ceste. Obstoječa peščena peš-steza se naveže na obstoječo gramozno stezo (pesek), ki poteka med gozdnim robom in domom za ostarele (vzhod). Poleg 2 parkovnih klopi bomo postavili tudi koša za smeti. Pod klopmi je predvideno utrjeno nasutje in tlakovanje s pranimi ploščami ter obroba z vrtnim betonskim robnikom. Za urbano opremo (klopi, koši} in podlago po poskrbela Občina Juršinci.

Območje obravnave – 03 (pare. št. 116/2, 116/3, 116/4 k.o. Juršinci)
Športno – rekreacijski prostor z infrastrukturo v naravi za skupno medgeneracijsko preživljanje prostega časa. Območje je locirano ob severni meji doma za ostarele, severneje pa se razteza obstoječe asfaltno športno igrišče. Na tem območju je predvidena postavitev novih zunanjih fitnes naprav (9 naprav}, ki bodo služile predvsem zdravemu življenjskemu slogu starejših občanov, kot tudi mlajšim generacijam – medgeneracijskemu druženju. Sklop naprav je namenjen splošni boljši kondiciji, bolj vzdržljivem srcu, nizkem krvnem pritisku, bolj zdravemu in kakovostnejšem načinu življenja. Naprave bodo postavljene in izvedene na travno površino, sanirali bomo obstoječi graben (odvod met. vode v podzemni kanal (kanalizirati}, drenaža in odvodnjavanje na obstoječ sistem}. Pod vsemi napravami (varnostno območje) je predvidena izvedba travnih plošč (sataste utrditve terena s humusiranjem, ki jih preraste trava). Naprave bomo razdelil na dve skupini, med katerima vodi peščena ločna povezovalna pot. Poleg naprav se bo dodaten temeljen pano – razlagalna tabla za izvajanje vaj in varno uporabo naprav {info fitness}. Fitnes naprave bo sofinanciral Dom upokojencev Ptuj, ureditev površin pa Občina Juršinci. Občina Juršinci bo priskrbela tudi stojalo za kolesa.

Na severnem delu obravnavanega območja 03 je prostor za postavitev dveh otroških igral (gugalnica ptičje gnezdo in lesen most za ravnotežje). Ta sklop igral je namenjen tako seniorjem kot otrokom, saj spodbujajo fizično krepitev ravnotežja in umsko napredovanje skozi igro. Nabava teh bo v sklopu Občine Juršinci. Na območju bo tudi opozorilna tabla, da se igrala in fitnes naprave, ki bodo v uporabi brezplačno, uporabljajo na lastno odgovornost. Za tablo bo poskrbela Občina Juršinci.
Območje 03 bo označeno z 1 informativno tablo – informiranje o projektu.
Ob južnem robu (obstoječa gramozirana pot, ki vodi na vzhodno stran doma za ostarele) bomo postavili 3 parkovne klopi in 2 koša za smeti. Osvetlitev je predvsem obstoječa ob zahodni asfaltni cesti (obstoječe visoke stebrne svetilke z zvonasto lučjo). Poleg tega bomo postavili 2 visoka »kandelabra« svetil ob južni peščeni stezi in ločni predvideni peščeni stezi. Za svetila bo poskrbel partner Komunalno podjetje Ptuj d.d„ Skupno na območju bomo postavili 5 parkovnih klopi. Zraven klopi se locira koš za smeti. Pod klopmi bomo položili betonske prane plošče na ut􀁮eno nasutje in obroba z vrtnim betonskim robnikom.
Aktivnosti vzpostavitve športno-rekreacijske infrastrukture v naravi ter ureditev prostora za skupno preživljanje prostega časa se bodo partnersko izvajale v mesecu juniju, juliju, avgustu, septembru in oktobru 2017.