OPIS OPERACIJE PREDSTAVITEV PROGRAMA

s povezavo različnih generacij, doseči izmenjavo znanj, spretnosti in izkušenj. To je bil povod po vzpostavitvi medgeneracijskega centra -da ustvarimo prostor, namenjen tistim, ki so sami, jim manjka družbe, ki bi želeli spoznati kaj novega, se naučiti kaj novega ali bi na drugi strani želeli tisto, kar vedo in znajo, posredovati drugim. V okviru projekta bo potekalo mreženje in povezovanje ter aktivno vključevanje ranljivih skupin na območju Občine Juršinci v družbene procese. Izvajale se bodo aktivnosti, ki bodo temeljile na odgovornosti in solidarnosti prebivalcev na podeželju do ranljivih skupin, zlasti do starejših, ki so posebej občutljivi zaradi slabšanja socialnih razmer, osamljenosti in izključenosti iz družbe. Projekt bo namenjen povezovanju, usposabljanju in drugim oblikam dela s starostniki, otroki, mladimi ter drugimi ranljivimi skupinami. Namen je združiti ranljive skupine ljudi v skupno ustvarjanje in povezovanje z aktivno participacijo, prostovoljnim delom, vključevanjem mladih z manj priložnostmi, z namenom, da razvijajo svojo ustvarjalnost, samopodobo in izboljšajo medsebojne odnose, pridobijo nova znanja in kompetence. Ob tem pa postajajo aktivni državljani in tudi sami širijo zavest o pomenu sodelovanja in medsebojne pomoči različnih generacij, sprejemanja različnih kultur in strpnosti. Cilji, ki jih želimo doseči so krepitev zavedanja o pomenu medgeneracijskega sodelovanja, vključevanja socialno izključenih, detabuizacija starosti in spoznavanje lepot staranja, razvijanje lastnih ustvarjalnih sposobnosti in razvijanje občutka odgovornosti do sebe, skupine in skupnosti, primarno med mladimi, posledično pa na celotni lokalni skupnosti z aktivno participacijo, neformalnim izobraževanjem, s širitvijo evropske zavesti o enakih možnosti in brez diskriminacije posameznika ali katere koli skupine. V okviru projekta se bo krepilo sodelovanje med strokovnimi ustanovami, društvi in posamezniki, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami prebivalcev s ciljem povečati in izboljšati delovanje in sodelovanje ter tako soustvariti kvalitetno življenje območja in zmanjšati razkorak med generacijami. Občina Juršinci ima nefunkcionalno urejeno vaško središče, pomanjkanje prostorov za medgeneracijsko povezovanje in dejavnost nevladnih organizacij ter pomanjkanje prostorov za mlade. V okviru projekta se bo funkcionalno uredilo vaško središče, kjer bo hkrati tudi medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje ter druženje in kjer se bodo izvajale tudi izobraževalne aktivnosti. V naravi se bo uredil tudi rekreacijsko ­igralno-družabni center in s tem se bo tudi izboljšala urejenost okolja. Projekt se bo izvedel v eni fazi in bo zagotavlja! trajnost izvajanja tudi po preteku financiranja iz sredstev Evropske Unije in lokalnih virov. Občina Juršinci bo vodila projekt ter zagotavljala operativno izvajanje projekta in koordinirala vse projektne aktivnosti ter projektne partnerje, prevzela bo tudi svoj del projektnih nalog -pridobila ustrezno projektno dokumentacijo, poskrbela za zunanjo ureditev, ustrezno zasaditev, postavitev igral ter urbane opreme. V projektu bodo kot partnerji sodelovali tudi Dom upokojencev Ptuj s postavitvijo fitnesa oziroma vadbenega centra v naravi, Osnovna šola Juršinci z izobraževalnimi vsebinami in medgeneracijskimi družabnimi aktivnostmi, s postavitvijo spletne strani ter izdelavo zloženke, Društvo vinogradnikov in sadjarjev Juršinci z zasaditvijo trsnih cepljenk ter sadnih dreves, Komunalno podjetje Ptuj pa bo poskrbelo za ureditev razsvetljave, ki je predvidena za funkcionalno urejenost vaškega središča. Vsi partnerji v projektu bomo skrbeli za informiranje in ozaveščanje javnosti o projektu. Projektni partnerji želimo vzpostaviti trajno sodelovanje in prepričani smo, da bomo s ‘ predvidenim sodelovanjem projekt pričakovano in uspešno tudi izvedli.