Projekt » Medgeneracijski center v naravi Juršinci« je inovativen in ustvarja novo dodano vrednost v okolju. Gre za prenos novih dobrih praks v lokalno območje ter medsektorsko in sektorsko povezovanje. S povezovanjem vseh deležnikov v projektu se zasledujejo horizontalni cilje Evropske Unije.
Medgeneracijski center v naravi Juršinci je prvi primer dobre prakse oblikovanja medgeneracijskega sodelovanja v sodelovanju s partnerskimi organizacijami v Občini Juršinci.
V središču Juršincev bo urejen medgeneracijski center v naravi, kjer bo stičišče ljudi vseh generacij. Projektne aktivnosti bodo usmerjene v celoletno spodbujanje ukvarjanja s športom, v gibanje, redni gibalni aktivnosti, jutranji telovadbi, v medgeneracijskem sodelovanju, skozi razne oblike skupnega preživljanja prostega časa. Aktivnosti bodo sledile namenu· projekta, torej gibanju in druženju vseh generacij – medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti ter zdravemu načinu življenja. Poudarek bo na kvalitetnem preživljanju prostega časa ter krepitvi medgeneracijskih vezi. V lokalni skupnosti se je pojavila potreba po soustvarjanju pestrejšega življenja in povezati različne generacije, doseči izmenjavo znanj, spretnosti in izkušenj. To je bil povod po vzpostavitvi medgeneracijskega centra – da ustvarimo prostor, namenjen tistim, ki so sami, jim manjka družbe, ki bi želeli spoznati kaj novega, se naučiti ali bi na drugi strani želeli tisto, kar vedo in znajo, posredovati drugim. Povezali bomo vse ljudi v lokalni skupnosti in spodbujati medgeneracijsko sodelovanje. Vse to ustvarja novo dodano vrednost v okolju ter hkrati vzpostavlja razna potrebna povezovanja. Z medgeneracijskim sodelovanjem bomo omogočili starejšim aktivno in zdravo staranje, mladim pa pridobitev različnih znanj in kompetenc. Pomembno je, da bodo aktivnosti potekale brezplačno za udeležence, da bo center odprt za vse in da bo primerno opremljen, kar omogoča prenos znanj. Hkrati bo to tudi prostor, ki bo namenjen neformalnemu druženju.
Zaradi šibke prepoznavnosti območja Občine Juršinci in nepovezanosti prebivalcev se kaže inovativnost projekta prav v krepitvi sodelovanja med različnimi akterji in sektorji, povezovanje med panogami, skupna promocija, mraženje ter izmenjava znanj, kar izraža multiplikacijske učinke na spremembe in lokalni razvoj.
Gre za prenos nove ideje v lokalno okolje, ki se je že pokazala kot uspešna v praksi.