Projektne aktivnosti bodo usmerjene v celoletno spodbujanje ukvarjanja s športom, v gibanje, redni gibalni aktivnosti, jutranji telovadbi, v medgeneracijskem sodelovanju, skozi razne oblike skupnega preživljanja prostega časa. Aktivnosti bodo sledile namenu projekta, torej gibanju in druženju vseh generacij – medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti ter zdravemu načinu življenja. Poudarek bo na kvalitetnem preživljanju prostega časa ter krepitvi medgeneracijskih vezi.
Ciljne skupine, katerim bodo aktivnosti projekta namenjene so ranljive skupine na območju – gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin in/ali pripisane stigme, pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba – starostniki, otroci, mladostniki do 30 let, brezposelni prebivalci, ženske.
Projektne aktivnosti se bodo izvajale v sodelovanju z različnimi institucijami, ki se ukvarjajo in so namenjene ranljivejšim skupinam ljudi – vrtec, osnovna šola, dom upokojencev, društvo, podjetje.
V lokalni skupnosti se je pojavila potreba po soustvarjanju pestrejšega življenja in povezati različne generacije, doseči izmenjavo znanj, spretnosti in izkušenj. To je bil povod po vzpostavitvi medgeneracijskega centra – da ustvarimo prostor, namenjen tistim, ki so sami, jim manjka družbe, ki bi želeli spoznati kaj novega, se naučiti ali bi na drugi strani želeli tisto, kar vedo in znajo, posredovati drugim. Povezali borno vse ljudi v lokalni skupnosti in spodbujati medgeneracijsko sodelovanje.